Trzy Legaty AA

ZDROWIENIE – JEDNOŚĆ – SŁUŻBA
Trzy Legaty AA to dziedzictwo Wspólnoty Anonimowych Alkoholików. Są one ze sobą nierozerwalnie powiązane i obejmują całość działania Wspólnoty, działania, które gwarantuje istnienie Wspólnoty, indywidualne zdrowienie uczestników i ciągłość przesłania, jakie mają Anonimowi Alkoholicy dla tych, którzy jeszcze cierpią z powodu egoizmu i przymusu picia.


Pierwszy Legat AAZdrowienie – dotyczy indywidualnego zdrowienia, powrotu do zdrowego stanu ducha i umysłu poprzez program 12 Kroków AA. To poznawanie samego siebie, przyczyn choroby, swoich słabości i zalet, uczenie się normalnych zachowań. To droga, w którą nowicjusz wyrusza w towarzystwie drugiego alkoholika, który taką drogę przeszedł, osoby, która stosuje zasady programu zdrowienia, ma swoje osobiste doświadczenia i może dzielić się nimi z nowicjuszem. Taka osoba nazywana jest w AA sponsorem, bądź opiekunem.


Drugi Legat AA Jedność – dotyczy przede wszystkim działania Grupy AA. Grupy tworzą ludzie, dlatego też z pewnością ma on wpływ na zdrowienie indywidualne poszczególnych członków Grupy. Cel jak i sposób działania Grupy Anonimowych Alkoholików określa 12 Tradycji AA, stosowanie ich w praktyce, jak pokazują doświadczenia, jest gwarantem jedności Wspólnoty AA.Trzeci Legat AA Służba – dotyczy działania w służbach AA. Cel i sposób działania poszczególnych Służb, Grup, Intergrup, Regionów, Kraju, Komisji i Konferencji określają: 12 Koncepcji AA, Karty Konferencji i Poradniki Służb. Trzeci Legat, jak i dwa poprzednie ma bardzo praktyczny wpływ na zdrowienie indywidualne, realizację głównego celu Wspólnoty Anonimowych Alkoholików i jej istnienie..

Dwanaście Kroków AA​

1.        Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu – że nasze życie stało się niekierowalne.​

2.        Uwierzyliśmy, że Siła większa od nas samych może przywrócić nam zdrowy rozsądek.

3.        Podjęliśmy decyzję, aby powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, tak jak Go rozumieliśmy.

4.        Zrobiliśmy wnikliwą i odważną osobistą inwenturę moralną.

5.        Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów.

6.        Staliśmy się całkowicie gotowi, żeby Bóg usunął wszystkie te wady charakteru.

7.        Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął nasze braki.

8.        Zrobiliśmy listę wszystkich osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim.

9.        Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem tych przypadków, gdy zraniłoby to  ich lub innych.

10.      Prowadziliśmy nadal osobistą inwenturę, natychmiast przyznając się do popełnianych błędów.

11.      Staraliśmy się przez modlitwę i medytację poprawiać nasz świadomy kontakt z Bogiem, tak jak Go rozumieliśmy,    prosząc jedynie o poznanie   Jego woli wobec nas oraz o siłę do jej spełnienia.

12.      Przebudzeni duchowo w rezultacie tych kroków staraliśmy się nieść to posłanie innym alkoholikom i stosować te    zasady we wszystkich   naszych  poczynaniach.

Dwanaście Tradycji AA

1.        Nasze wspólne dobro powinno być zawsze na pierwszym miejscu; powrót do zdrowia każdego z nas zależy od jedności AA.

2.        Dla naszego grupowego celu istnieje tylko jedna ostateczna władza – miłujący Bóg, tak jak może się On wyrażać w      naszym grupowym sumieniu.  Nasi liderzy są tylko zaufanymi sługami; oni nie rządzą.

3.        Jedynym warunkiem członkostwa w AA jest pragnienie zaprzestania picia.

4.        Każda grupa powinna być niezależna we wszystkich sprawach z wyjątkiem tych, które dotyczą innych grup lub AA jako  całości.

5.        Każda grupa ma jeden główny cel – nieść posłanie alkoholikowi, który wciąż jeszcze cierpi.

6.       Grupa AA nigdy nie powinna popierać, finansować ani użyczać nazwy AA żadnym pokrewnym ośrodkom ani  jakimkolwiek zewnętrznym przedsięwzięciom, ażeby problemy związane z finansami, majątkiem lub prestiżem nie  odrywały nas od głównego celu.

7.        Każda grupa AA powinna być całkowicie samowystarczalna, nie przyjmując dotacji z zewnątrz.

8.        Wspólnota Anonimowych Alkoholików powinna na zawsze pozostać nieprofesjonalna, lecz nasze biura służb mogą   zatrudniać niezbędnych pracowników.

9.        AA jako takie, nie powinno nigdy stać się organizacją, ale możemy tworzyć zespoły i komisje bezpośrednio  odpowiedzialne wobec tych, którym służą.

10.      Anonimowi Alkoholicy nie zajmują stanowiska wobec problemów spoza ich wspólnoty, ażeby imię AA nie zostało nigdy  uwikłane w publiczne polemiki.

11.      Nasze oddziaływanie na zewnątrz opiera się na przyciąganiu, a nie na reklamowaniu; musimy zawsze zachowywać   osobistą anonimowość wobec  prasy, radia i filmu.

12.      Anonimowość stanowi duchową podstawę wszystkich naszych Tradycji, przypominając nam zawsze, że zasady są   ważniejsze od osobowości.

Dwanaście Koncepcji AA

     Niniejsza skrócona wersja „Dwunastu Koncepcji dla służb AA w Polsce” została zaakceptowana przez Konferencję Służby            Krajowej AA w Polsce. Poniższe Koncepcje mają zastosowanie w pełnieniu służby na wszystkich poziomach struktur AA

     w  Polsce – w Służbie Krajowej AA, w regionach AA, w Intergrupach AA oraz w grupach AA. Stosowanie zasad zawartych w Dwunastu Koncepcjach ma także znaczenie dla osobistego rozwoju indywidualnego członka AA.

1. Najwyższe uprawnienia dla służb AA w Polsce powinny zawsze mieć oparcie w sumieniu zbiorowym całej naszej Wspólnoty, wobec którego służby ponoszą ostateczną odpowiedzialność.


2. Konferencja Służby Krajowej AA w Polsce jest niemal we wszystkich sprawach aktywnym głosem i skutecznie działającym sumieniem całej naszej społeczności.


3. Aby zapewnić skuteczne przewodzenie, powinniśmy przyznać tradycyjne „Prawo do Decyzji” każdemu elementowi służby        AA – Konferencji, Radzie Powierników, Radzie Fundacji, Biuru Służby Krajowej, komisjom KSK oraz ich personelowi i osobom zarządzającym.


4. Wszystkie poziomy służby AA powinny mieć przyznane tradycyjne „Prawo do Uczestnictwa”, pozwalające na głosowanie proporcjonalne do ponoszonej odpowiedzialności.


5. Na wszystkich poziomach naszej struktury powinno obowiązywać tradycyjne „Prawo do Apelacji”, gwarantujące wysłuchanie głosu mniejszości i wnikliwe rozpatrzenie skarg.


6. Konferencja Służby Krajowej AA w Polsce uznaje, że główna inicjatywa i odpowiedzialność za większość spraw związanych      ze służbami AA powinna należeć do obdarzonych zaufaniem członków Konferencji, działających jako Rada Powierników  Służby Krajowej AA w Polsce.


7. Statut i regulaminy Fundacji BSK AA w Polsce są instrumentami prawnymi, upoważniającymi Powierników do kierowania i prowadzenia spraw Wspólnoty AA. Karta Konferencji nie jest dokumentem prawnym; opiera się na tradycji, a jej                        skuteczność zależy od dobrowolnych datków członków AA i posiadanego budżetu.


8. Powiernicy są planistami głównych działań Wspólnoty AA w Polsce. Zarządzają finansami AA i sprawują nadzór nad Fundacją BSK AA, zachowując prawo wyboru jej Zarządu, otaczając opieką wszystkie poziomy służb AA w Polsce.


9. Dla naszego przyszłego funkcjonowania i bezpieczeństwa nieodzowne jest dobre przywództwo w służbach. Przewodzenie służbom, pierwotnie sprawowane przez Założycieli, powinno być sprawowane przez Powierników.


10. Z każdą służbą w jednakowym stopniu powinny wiązać się odpowiedzialność i uprawnienia, których zakres powinien być        zawsze wyraźnie określony.


11. Powiernikom powinno się zawsze zapewnić dobór optymalnych zespołów, komisji, dyrektorów służb, członków zarządu, personelu i konsultantów. Przedmiotem najwyższej troski zawsze pozostaną: ich skład, kwalifikacje, procedury wyboru            oraz uprawnienia i obowiązki pełniących służbę.


12. We wszystkich swoich poczynaniach Konferencja Służby Krajowej AA w Polsce ma się kierować duchem tradycji AA, dbając      o to, by sama nigdy nie stała się ośrodkiem niebezpiecznego bogactwa lub władzy. Podstawową zasadą finansową ma być         zapewnienie wystarczających funduszy operacyjnych i rozsądnej rezerwy budżetowej. Żaden z członków Konferencji nie           może mieć nieuzasadnionej władzy nad innymi. Wszystkie ważne decyzje powinny być podejmowane w drodze dyskusji i         głosowania, i – jeśli to tylko możliwe – jednomyślnie. Działania Konferencji nigdy nie mogą powodować pociągnięcia jej           członków do odpowiedzialności karnej lub wywołania publicznej polemiki. Konferencja nigdy nie będzie rządziła i – tak jak Wspólnota, której służy – na zawsze pozostanie demokratyczna w duchu i działaniu.

Przedruk i adaptacja 12 Kroków, 12 Tradycji i 12  Koncepcji Anonimowych Alkoholików w biuletynach i innych publikacjach AA dokonywana jest za zezwoleniem „AA World Services, Inc.”

pociag.PNG

© 2010-2021

Zastrzeżenie: Ta strona internetowa nie jest ani zatwierdzona ani popierana przez Alcoholics Anonymous World Services, Inc. Nie popiera ani nie sprzeciwia się spotkaniom on-line. Jest udostępniana wyłącznie jako publiczne narzędzie informacyjne dla osób zainteresowanych problemem alkoholowym. Odnośniki do innych witryn internetowych nie oznaczają poparcia ani powiązania z tymi podmiotami. Niektóre informacje na tej stronie zostały pierwotnie opublikowane przez AA World Services, Inc. lub AA Grapevine, Inc., ale nie należy zakładać, że oznacza to dalsze zatwierdzanie przez Konferencję Służb Ogólnych ich wykorzystania w tej witrynie. Alcoholics Anonymous, AA, The Big Book i Box 459 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Alcoholics Anonymous World Services, Inc. The Grapevine i La Vina są zastrzeżonymi znakami towarowymi AA Grapevine, Inc.