Historia Grup Rodzinnych Al-Anon w Polsce

1. Początki

 

W pierwszej połowie lat 70. ubiegłego wieku w Poznaniu powstała pierwsza w Polsce   grupa terapeutyczna dla żon alkoholików, którzy leczyli się w Poradni Przeciwalkoholowej. Utworzyli oni pierwszą grupę AA – Eleusis i w pewnym momencie dotarła do nich informacja o wspólnocie Al-Anon. Przekazali ją swym żonom. Hanka J. członek Al-Anon z Kanady rozpoczęła korespondencję z Anną F., żoną jednego z założycieli Eleusis. Dzięki tej kilkuletniej wymianie listów powstała pierwsza Grupa Rodzinna Al-Anon Ariadna, która została zarejestrowana w 1980 r. w Biurze Służby Światowej w Nowym Yorku. Hanka J. przesyłała sukcesywnie przez 10 lat tłumaczenia najważniejszych zasad programu Al-Anon m.in. Legatów.

 

2. Rozwój

 

W rozwoju Grup Rodzinnych Al-Anon pomagali przyjaciele ze Wspólnoty Anonimowych Alkoholików, profesjonaliści z poradni odwykowych oraz osoby duchowne.

W 1984 r. było już 5 grup – 3 w Poznaniu, 2 w Bydgoszczy.

W 1989 r. – 108 grup

W 1996 r. – 321

W 1999 r. – 430

W 2011 r. – 390

Obecnie w 2014 r. jest – 390 grup.

 

W 1986 r. powstała w Poznaniu Ala – pierwsza grupa Alateen. 

W 1989 r. było 12 grup Alateen, w 1996 r. – 43 grupy, 

W 1999 r. – 61 grup, a w 2011 r. 14 grup.

W 1991 r. istniały w Polsce 3 grupy Al-Anon Dorosłe Dzieci

W 1996 r. – 7 grup, w 1999 r. – 13 grup, a w 2011 r. – 5 grup.

 

Obecnie w Polsce liczba ludności przekroczyła 38 milionów. W Al-Anon jest zarejestrowanych ponad 390 grup Al-Anon (wraz z Alateen i Al-Anon DD), co daje 1 grupę na 97 000 mieszkańców. W pierwszej ankiecie na temat członkostwa w Al-Anon, którą przeprowadzono w 2009 r., uzyskano odpowiedzi od 1300 członków Al-Anon. Około połowa z nich mieszkała w dużych miastach, jedna trzecia w średniej wielkości miasteczkach a jedna piąta na wsi. Wśród tej liczby 98% stanowiły kobiety, 2% - mężczyźni. 59% osób należących do Al-Anon należało do grupy wiekowej od 36 do 55 lat, 32% miało ponad 55 lat a około 9% miało poniżej 36 lat.

      

3. Kształtowanie się struktury Grup Rodzinnych Al-Anon w Polsce

 

Rozwój struktur Al-Anon w Polsce następował stopniowo, przekształcając się w miarę potrzeb i wzrostu świadomości członków 

Al-Anon.

 

W 1987 r. korzystając z doświadczeń Wspólnoty AA, listownej inspiracji Hanki J. z Kanady oraz sugestii Biura Służby Światowej w Nowym Yorku powstała w Poznaniu, pierwsza intergrupa, która objęła swoim zasięgiem 20 grup z Poznania i okolic.

 

W 1991 r. istniały już 4 intergrupy utworzone wokół dużych miast: Poznania, Gdańska,   Wrocławia, Warszawy. 

W 1995 r. było 11 intergrup. W 1996 r. zmieniono nazwę intergrupa na region. Obecnie jest 13 regionów 

(liczba grup w regionach waha się od 10 do 60).

 

Przy okazji rocznicowego spotkania AA w Gdańsku w 1991 r. zorganizowano pierwsze krajowe spotkanie przedstawicieli Al-Anon z całej Polski. Obecni na nim członkowie grup Al-Anon z poszczególnych intergrup powołali Tymczasowy Komitet Służby Al-Anon w Polsce, którego nazwę zmieniono w 1994 r. na Krajowy Komitet Służby Al-Anon w Polsce.

 

W 1997 r. została zwołana Pierwsza Konferencja Służby Al-Anon w Polsce. Miejscem jej obrad był Poznań. Wybrano wtedy Radę Powierników oraz powołano 7 komitetów. Od 1999 r. Konferencja Służby Grup Rodzinnych Al-Anon odbywa się corocznie. Karta Konferencji Al-Anon została przyjęta w 2001 r. Każdy region wysyła na Konferencję 1 reprezentanta i 1 delegata.

 

Obecnie istnieje też 10 komitetów: Komitet ds. Taktyki, Komitet ds. Finansów, Komitet Nominacyjny, Komitet Konferencyjny, Komitet ds. Alateen, Komitet ds. Współpracy z  Profesjonalistami i Instytucjami, Komitet ds. Informacji Publicznej, Komitet ds. Literatury, Komitet ds. Archiwum, Komitet ds. Regionalnych Seminariów Służb. Powoływane są także zespoły zadaniowe do realizacji konkretnych spraw np. prac nad nową Kartą Konferencji.

 

W kwietniu 1999 r. wspólnota Al-Anon powołała Stowarzyszenie Służb Grup Rodzinnych Al-Anon, które uzyskało osobowość prawną dzięki rejestracji w Sądzie Rejonowym w Poznaniu. Od 2004 r. ma ono status organizacji pożytku publicznego. Organy Stowarzyszenia to Zarząd – w skład którego wchodzą prezes i viceprezes Zarządu, Walne Zgromadzenie oraz Komisja Rewizyjna. Powiernicy Al-Anon wchodzą w skład Walnego Zgromadzenia oraz Komisji Rewizyjnej.

 

4. Tłumaczenia i publikowanie Literatury Zaaprobowanej przez Konferencję (LAK)

 

W 1987 r. grupa Ariadna uzyskała pozwolenie Biura Służby Światowej na opublikowanie pierwszej broszury w języku polskim zawierającej Dwanaście Stopni Al-Anon i Dwanaście Tradycji Al-Anon, hasła oraz Właśnie Dziś.

 

W latach 1995-2010 wydano 11 wybranych pozycji LAK, co dało łącznie 49 000 egzemplarzy książek i broszur.

 

Razem – biuletyn Al-Anon – od 1987 r. teksty o Al-Anon były drukowane gościnnie na dwóch stronach magazynu AA Zdrój. 

W 1993 r. wyszedł pierwszy numer Razem – oficjalnego biuletynu Al-Anon i Alateen. 

Dwumiesięcznik liczy obecnie 20 stron i ukazuje się w nakładzie 1000 egzemplarzy.

 

Grupy Rodzinne Al-Anon w Polsce pomagają przyjaciołom z krajów, w których wspólnota dopiero się rozwija. 

Udzielają wsparcia poprzez dzielenie się doświadczeniem i przekazywanie literatury. 

My sami korzystaliśmy z pomocy przyjaciół z WSO i Niemiec. 

Ta pomoc jest ważną częścią naszego programu –niesienia posłania wszystkim ludziom cierpiącym z powodu nadużywania alkoholu przez krewnych lub przyjaciół.

 

   Zapraszamy na naszą stronę internetową

www.al-anon.org.pl

 

   Stowarzyszenie Służb Grup Rodzinnych Al-Anon

   Os. Wichrowe Wzgórza 12 c, 60-980 Poznań, Polska

   Tel./fax: +48 00 61 828 93 07

   e-mail: stowarzyszenie@al-anon.org.pl