Historia Grup Rodzinnych Al-Anon w Polsce

1. Początki

 

W pierwszej połowie lat 70. ubiegłego wieku w Poznaniu powstała pierwsza w Polsce   grupa terapeutyczna dla żon alkoholików, którzy leczyli się w Poradni Przeciwalkoholowej. Utworzyli oni pierwszą grupę AA – Eleusis i w pewnym momencie dotarła do nich informacja o wspólnocie Al-Anon. Przekazali ją swym żonom. Hanka J. członek Al-Anon z Kanady rozpoczęła korespondencję z Anną F., żoną jednego z założycieli Eleusis. Dzięki tej kilkuletniej wymianie listów powstała pierwsza Grupa Rodzinna Al-Anon Ariadna, która została zarejestrowana w 1980 r. w Biurze Służby Światowej w Nowym Yorku. Hanka J. przesyłała sukcesywnie przez 10 lat tłumaczenia najważniejszych zasad programu Al-Anon m.in. Legatów.

 

2. Rozwój

 

W rozwoju Grup Rodzinnych Al-Anon pomagali przyjaciele ze Wspólnoty Anonimowych Alkoholików, profesjonaliści z poradni odwykowych oraz osoby duchowne.

W 1984 r. było już 5 grup – 3 w Poznaniu, 2 w Bydgoszczy.

W 1989 r. – 108 grup

W 1996 r. – 321

W 1999 r. – 430

W 2011 r. – 390

Obecnie w 2014 r. jest – 390 grup.

 

W 1986 r. powstała w Poznaniu Ala – pierwsza grupa Alateen. 

W 1989 r. było 12 grup Alateen, w 1996 r. – 43 grupy, 

W 1999 r. – 61 grup, a w 2011 r. 14 grup.

W 1991 r. istniały w Polsce 3 grupy Al-Anon Dorosłe Dzieci

W 1996 r. – 7 grup, w 1999 r. – 13 grup, a w 2011 r. – 5 grup.

 

Obecnie w Polsce liczba ludności przekroczyła 38 milionów. W Al-Anon jest zarejestrowanych ponad 390 grup Al-Anon (wraz z Alateen i Al-Anon DD), co daje 1 grupę na 97 000 mieszkańców. W pierwszej ankiecie na temat członkostwa w Al-Anon, którą przeprowadzono w 2009 r., uzyskano odpowiedzi od 1300 członków Al-Anon. Około połowa z nich mieszkała w dużych miastach, jedna trzecia w średniej wielkości miasteczkach a jedna piąta na wsi. Wśród tej liczby 98% stanowiły kobiety, 2% - mężczyźni. 59% osób należących do Al-Anon należało do grupy wiekowej od 36 do 55 lat, 32% miało ponad 55 lat a około 9% miało poniżej 36 lat.

      

3. Kształtowanie się struktury Grup Rodzinnych Al-Anon w Polsce

 

Rozwój struktur Al-Anon w Polsce następował stopniowo, przekształcając się w miarę potrzeb i wzrostu świadomości członków 

Al-Anon.

 

W 1987 r. korzystając z doświadczeń Wspólnoty AA, listownej inspiracji Hanki J. z Kanady oraz sugestii Biura Służby Światowej w Nowym Yorku powstała w Poznaniu, pierwsza intergrupa, która objęła swoim zasięgiem 20 grup z Poznania i okolic.

 

W 1991 r. istniały już 4 intergrupy utworzone wokół dużych miast: Poznania, Gdańska,   Wrocławia, Warszawy. 

W 1995 r. było 11 intergrup. W 1996 r. zmieniono nazwę intergrupa na region. Obecnie jest 13 regionów 

(liczba grup w regionach waha się od 10 do 60).

 

Przy okazji rocznicowego spotkania AA w Gdańsku w 1991 r. zorganizowano pierwsze krajowe spotkanie przedstawicieli Al-Anon z całej Polski. Obecni na nim członkowie grup Al-Anon z poszczególnych intergrup powołali Tymczasowy Komitet Służby Al-Anon w Polsce, którego nazwę zmieniono w 1994 r. na Krajowy Komitet Służby Al-Anon w Polsce.

 

W 1997 r. została zwołana Pierwsza Konferencja Służby Al-Anon w Polsce. Miejscem jej obrad był Poznań. Wybrano wtedy Radę Powierników oraz powołano 7 komitetów. Od 1999 r. Konferencja Służby Grup Rodzinnych Al-Anon odbywa się corocznie. Karta Konferencji Al-Anon została przyjęta w 2001 r. Każdy region wysyła na Konferencję 1 reprezentanta i 1 delegata.

 

Obecnie istnieje też 10 komitetów: Komitet ds. Taktyki, Komitet ds. Finansów, Komitet Nominacyjny, Komitet Konferencyjny, Komitet ds. Alateen, Komitet ds. Współpracy z  Profesjonalistami i Instytucjami, Komitet ds. Informacji Publicznej, Komitet ds. Literatury, Komitet ds. Archiwum, Komitet ds. Regionalnych Seminariów Służb. Powoływane są także zespoły zadaniowe do realizacji konkretnych spraw np. prac nad nową Kartą Konferencji.

 

W kwietniu 1999 r. wspólnota Al-Anon powołała Stowarzyszenie Służb Grup Rodzinnych Al-Anon, które uzyskało osobowość prawną dzięki rejestracji w Sądzie Rejonowym w Poznaniu. Od 2004 r. ma ono status organizacji pożytku publicznego. Organy Stowarzyszenia to Zarząd – w skład którego wchodzą prezes i viceprezes Zarządu, Walne Zgromadzenie oraz Komisja Rewizyjna. Powiernicy Al-Anon wchodzą w skład Walnego Zgromadzenia oraz Komisji Rewizyjnej.

 

4. Tłumaczenia i publikowanie Literatury Zaaprobowanej przez Konferencję (LAK)

 

W 1987 r. grupa Ariadna uzyskała pozwolenie Biura Służby Światowej na opublikowanie pierwszej broszury w języku polskim zawierającej Dwanaście Stopni Al-Anon i Dwanaście Tradycji Al-Anon, hasła oraz Właśnie Dziś.

 

W latach 1995-2010 wydano 11 wybranych pozycji LAK, co dało łącznie 49 000 egzemplarzy książek i broszur.

 

Razem – biuletyn Al-Anon – od 1987 r. teksty o Al-Anon były drukowane gościnnie na dwóch stronach magazynu AA Zdrój. 

W 1993 r. wyszedł pierwszy numer Razem – oficjalnego biuletynu Al-Anon i Alateen. 

Dwumiesięcznik liczy obecnie 20 stron i ukazuje się w nakładzie 1000 egzemplarzy.

 

Grupy Rodzinne Al-Anon w Polsce pomagają przyjaciołom z krajów, w których wspólnota dopiero się rozwija. 

Udzielają wsparcia poprzez dzielenie się doświadczeniem i przekazywanie literatury. 

My sami korzystaliśmy z pomocy przyjaciół z WSO i Niemiec. 

Ta pomoc jest ważną częścią naszego programu –niesienia posłania wszystkim ludziom cierpiącym z powodu nadużywania alkoholu przez krewnych lub przyjaciół.

 

   Zapraszamy na naszą stronę internetową

www.al-anon.org.pl

 

   Stowarzyszenie Służb Grup Rodzinnych Al-Anon

   Os. Wichrowe Wzgórza 12 c, 60-980 Poznań, Polska

   Tel./fax: +48 00 61 828 93 07

   e-mail: stowarzyszenie@al-anon.org.pl

pociag.PNG

© 2010-2021

Zastrzeżenie: Ta strona internetowa nie jest ani zatwierdzona ani popierana przez Alcoholics Anonymous World Services, Inc. Nie popiera ani nie sprzeciwia się spotkaniom on-line. Jest udostępniana wyłącznie jako publiczne narzędzie informacyjne dla osób zainteresowanych problemem alkoholowym. Odnośniki do innych witryn internetowych nie oznaczają poparcia ani powiązania z tymi podmiotami. Niektóre informacje na tej stronie zostały pierwotnie opublikowane przez AA World Services, Inc. lub AA Grapevine, Inc., ale nie należy zakładać, że oznacza to dalsze zatwierdzanie przez Konferencję Służb Ogólnych ich wykorzystania w tej witrynie. Alcoholics Anonymous, AA, The Big Book i Box 459 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Alcoholics Anonymous World Services, Inc. The Grapevine i La Vina są zastrzeżonymi znakami towarowymi AA Grapevine, Inc.